Blog over hamsters

Klik hier voor het blog menu
Exoknaag, de nieuwe eisen m.b.t. certificaat 
vrijdag, 10 oktober, 2014, 12:20 pm - Evenementen
door Martin Braak
Een paar weken kwamen er op Facebook berichten dat op Exoknaag nieuwe regels gaan gelden. Dit in verband met de nieuwe dierenwet en het besluit houders van dieren. Eén van de nieuwe eisen is dat bezoekers met dieren een gezondheidsverklaring van een dierenarts bij zich moeten hebben. Bij kleine aantallen kan dit op het evenement zelf opgesteld worden en de kosten zijn 2-3 euro per dier.

Dit leidt tot een inzakking van het aantal bezoekers en in mijn ogen gaat dit veel te ver. Juridisch is er helemaal geen sprake van een verplichting tot een gezondheidscertificaat. Er wordt alleen gesproken over een ingangscontrole. Daarom heb ik Jan van TER / Exoknaag een brief geschreven. Helaas heb ik geen reactie van hem mogen ontvangen en lijkt de concept regels omgezet te worden in definitieve regels. Dit zal leiden tot het einde van de NKV Bokaal keuring van de N.K.V.

Link definitieve versie van het besluit: http://wetten.overheid.nl/BWBR0035217/H ... 31-08-2014

Link naar de website van TER m.b.t. de nieuwe regels:
http://www.vhm-events.nl/index.php/nl/w ... enten-2014

Hieronder een deel van mijn brief

Hoofdstuk 1 heeft de reikwijdte aan en dit zijn alle gehouden zoogdieren, reptielen, amfibieën, vogels en vissen. In hoofdstuk 1 staan regels m.b.t. huisvesting, verzorging, inslapen van dieren, voortplantingtechnieken en overige bepalingen zoals op welk moment je jonge dieren bij de ouders weg moet halen.

Hoofdstuk 2 is bestemd voor houden van dieren voor landbouwdoeleinden. Dit is niet van toepassing op knaagdieren en reptielen.

Hoofdstuk 3 is bestemd voor houden van dieren niet bestemd voor landbouwdoeleinden. Hierin zijn ook regels opgenomen m.b.t. evenementen. De fokregels die hierin opgenomen zijn, gelden voor zowel bedrijfsmatige activiteiten als voor hobbyfokkers. Artikelen 3.5 tot en met 3.23 gelden voor bedrijfsmatige activiteiten. Hier is het woord bedrijfsmatig zeer cruciaal. De meeste hobbyfokkers voeren geen bedrijfsmatige activiteiten uit en de regels zijn niet op hun van toepassing.

TER / Exoknaag valt wel onder deze regeling. Daarom is artikel 3.7 op TER en Exoknaag van toepassing. Daar staat geschreven dat de activiteiten moet registreren. Dit kan bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Artikel 3.7 lid 2 is van belang. Hieronder de gehele artikel 3.7 en artikel 3.8 lid 5.

Artikel 3.7. Verrichten bedrijfsmatige activiteiten in inrichting of onder voorwaarden op tentoonstelling, beurs of markt

1. De activiteiten, bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, worden verricht in een inrichting die bij Onze Minister overeenkomstig artikel 3.8 is aangemeld.
2. In afwijking van het eerste lid, is het toegestaan gezelschapsdieren te verkopen, ten verkoop in voorraad te houden of af te leveren buiten een inrichting indien dit plaatsvindt op een tentoonstelling, beurs of markt, voor zover daarbij is voldaan aan de artikelen 3.8, vijfde lid, 3.11, vierde lid, 3.12, derde lid, 3.14, zesde lid, en 3.17 tot en met 3.20.
Samengevat mag op evenementen gezelschapsdieren verkocht worden indien aan de genoemde artikelen voldaan wordt.


Artikel 3.8 lid 5:
Degene die een tentoonstelling, beurs of markt als bedoeld in artikel 3.7, tweede lid, organiseert, doet uiterlijk twee weken voor het tijdstip waarop de tentoonstelling, beurs of markt aanvang neemt, een melding van het houden van de tentoonstelling, beurs of markt bij Onze Minister en doet daarbij opgave van de volgende gegevens:
a. de naam, adres, woonplaats en het burgerservicenummer of het nummer van de inschrijving in het handelsregister van degene onder wiens verantwoordelijkheid de tentoonstelling, beurs of markt wordt gehouden, of, indien die activiteiten worden verricht onder de verantwoordelijkheid van een rechtspersoon, de naam en het adres van vestiging van de rechtspersoon en het nummer van de inschrijving in het handelsregister;
b. het adres en plaats waar de tentoonstelling, beurs of markt plaatsvindt;
c. de datum of data waarop de tentoonstelling, beurs of markt wordt georganiseerd;
d. de diergroep of diergroepen die aanwezig zullen zijn op de tentoonstelling, beurs of markt;
e. een kopie van het bewijs van vakbekwaamheid van de persoon die aanwezig is op de beurs of tentoonstelling, beurs of markt, bedoeld in artikel 3.11, vierde lid.


Exoknaag moet als evenement aangemeld worden en bij aanmelding moeten bovengenoemde gevraagde informatie verstrekt worden. Van belang is dat er mensen aanwezig zijn die vakbekwaam zijn. Er is in het besluit een overgangsregeling waarin staat dat bij bedrijfsmatige activiteiten die reeds voor 1 juli 2015 gestart zijn, tot 1 juli 2020 de tijd hebben m.b.t. de scholing.

Artikel 3.11 lid 4 gaat hier verder in.

Artikel 3.11 lid 4
Degene die een tentoonstelling, beurs of markt als bedoeld in artikel 3.7, tweede lid, organiseert, draagt zorg voor de aanwezigheid van een persoon die een erkend bewijs van vakbekwaamheid bezit als bedoeld in het eerste lid.


Artikel 3.12 lid 2 staat een regel m.b.t. huisvesting. In artikel 3.7 wordt verwezen naar 3.12 lid 3, maar die bestaat niet. Waarschijnlijk bedoelen ze lid 2.

Degene die een tentoonstelling, beurs of markt als bedoeld in artikel 3.7, tweede lid, organiseert, draagt zorg voor geschikte huisvesting van dieren gedurende de tentoonstelling, beurs of markt, die voldoet aan de artikelen 1.5 tot en met 1.8 en het eerste lid, met dien verstande dat dieren als bedoeld in onderdeel d niet worden toegelaten.


Mijn inziens betekent dit voor Exoknaag dat bij ingang toegezien moet worden op de juiste huisvesting en bij onjuiste huisvesting het aanbieden van de mogelijkheid tot aanschaf van de juiste huisvesting of het weren van entree.

Artikel 3.14 lid 6:
Degene die een tentoonstelling, beurs of markt, als bedoeld in artikel 3.7, tweede lid, organiseert, draagt zorg voor een veterinaire gezondheidscontrole van de dieren voordat toegang wordt verstrekt en laat geen dieren toe verdacht van een besmettelijke ziekte of dieren met klinische verschijnselen van een besmettelijke ziekte.


Hier staat beschreven dat bij ingang een veterinaire gezondheidscontrole moet gebeuren. Er staat niet dat de eigenaar van een gezelschapsdier over een gezondheidsverklaring/certificaat moet beschikken. Het gaat hier puur om preventie en dat bij verdenking actie ondernomen moet worden.

Artikel 3.17:
Artikel 3.17. Informatieverstrekking bij verkoop of aflevering
1. Bij de verkoop of aflevering van een gezelschapsdier, wordt aan een koper of degene aan wie de aflevering plaatsvindt schriftelijke informatie over het verkochte of afgeleverde gezelschapsdier verstrekt teneinde hem in staat te stellen het gezelschapsdier zo goed mogelijk te verzorgen.
2. Het eerste lid is niet van toepassing indien de koper of degene aan wie de aflevering plaatsvindt een overeenkomstig deze paragraaf geregistreerde inrichting, een circus of een dierentuin is.
3. De in het eerste lid bedoelde informatie heeft in ieder geval betrekking op de verzorging, de huisvesting en het gedrag van het gezelschapsdier en de kosten die gemoeid gaan met het houden van het gezelschapsdier.


Hier staat dat bij verkoop van gezelschapsdieren de koper schriftelijke informatie moet verstrekken. Er is al beschreven dat dit een kaartje mag zijn met een link naar een website waar deze informatie staat. Deze regel staat bij de bedrijfsmatige activiteiten en de vraag is of deze regeling van toepassing is op hobbymatige activiteiten. Toch zou jij als organisator van Exoknaag snel aan deze voorwaarde kunnen voldoen door het verstrekken van een folder met links naar informatie website van verschillende diersoorten. In theorie zou voldoende zijn om op entreekaart de link naar Ter.nl te zetten met de verwijzing "heeft u een dier gekocht, kijk dan naar Ter.nl voor informatie m.b.t. verzorging en huisvesting". En vanuit Ter.nl een pagina met alle mogelijke diersoorten.

Wanneer standhouders andere soorten dieren dan op jouw site genoemd willen verkopen, dienen ze dit van te voren aan te geven inclusief de juiste informatie te verstrekken c.q. link naar deze informatie.

Maar nogmaals, de vraag is of deze verplichting wel bij jou ligt want standhouders kan je verdelen in hobbymatige verkopers en bedrijfsmatige verkopers en laatste daarop zijn deze regels van toepassing.

Artikel 3.18. Informatieverstrekking over gezondheidsstatus

Bij de verkoop of aflevering van een gezelschapsdier, wordt aan de koper of degene aan wie de aflevering plaatsvindt alle relevante informatie verstrekt met betrekking tot de gezondheidsstatus van het verkochte of afgeleverde gezelschapsdier, waaronder ten minste het bewijs van inenting, bedoeld in artikel 3.15, onderdeel b.


Hier staat dat bij bedrijfsmatige verkoop van gezelschapsdieren informatie verstrekt moet worden m.b.t. gezondheidsstatus. Er staat niet schriftelijke informatie, maar relevante informatie. Zo moet bij de Mandarijn kleurige Russische dwerghamster vertelt worden dat deze gevoeliger zijn voor diabetes. Dit is relevante informatie. Bij inenting wordt vaak een paspoort voor het dier opgesteld en deze moet mede verstrekt worden zodat de nieuwe eigenaar op de hoogte is. Hier staat niet vermeld dat er een gezondheidsverklaring of certificaat verstrekt moet worden. Het gaat hier alleen om verstrekken van bekende en relevante informatie m.b.t. gezondheid.

Artikel 3.19:
Verkoopverbod aan personen jonger dan zestien jaar
Een gezelschapsdier wordt niet verkocht aan een persoon jonger dan zestien jaar.


Hier staat beschreven dat het verboden is om aan personen jonger dan zestien jaar te verkopen. Ook deze regel staat onder de hoofdstuk "bedrijfsmatig verkopen" en zou alleen voor bedrijfsmatige activiteiten gelden. Echter, ik zou dit zelf breder trekken en verkoop onder 16 jaar niet toestaan.

Artikel 3.20. Verpakking
Indien een gezelschapsdier bij verkoop of aflevering wordt verpakt, vindt dit op zodanige wijze plaats dat het welzijn of de gezondheid van het gezelschapsdier niet onnodig worden benadeeld.


Hier gaat het om de transportkooien m.b.t. verkoopdieren. Die zijn bij Exoknaag in diverse soorten en maten aan te schaffen.

Het probleem wat nu speelt is dat concept geschreven voorwaarden op Facebook zijn geplaatst en veel potentiële bezoekers van Exoknaag vragen over hebben c.q. al nadenken of ze wel of niet gaan. Het is van belang om dit zo snel mogelijk opgehelderd te hebben zodat het weer rustig wordt. In mijn ogen zijn bovenstaande regels goed uit te voeren en is een gezondheidsverklaring/certificaat m.b.t. dieren niet aan de orde.

EDIT 21 november 2014

Jan van de organisatie TER heeft mij gisteravond gebeld en uitleg gegeven waarom hij de certificaten nodig heeft. Het is namelijk niet duidelijk of een evenement moet kunnen aantonen wie op het evenement is geweest met welke dieren. Daarom heeft hij de certificaten ingevoerd zodat de certificaten samen een administratie zijn van de dieren die op het evenement aanwezig waren inclusief door wie. Daarnaast bestaat er onduidelijkheid of TER moet aantonen of er een gezondheidscontrole is gedaan door een dierenarts. Dat is waarom de certificaat getekend wordt door een dierenarts. Op het evenement zijn dierenartsen aanwezig en deze zullen tegen een kleine vergoeding, maximaal 30 euro ongeacht aantal dieren, de dieren beoordelen. Dit zal puur een visuele checkup zijn waarbij de dieren niet aangeraakt zullen worden. Maar je bent vrij om zelf naar een ander dierenarts te gaan. Dit zorgt er wel voor dat je niet in een wachtrij komt te staan en direct door kunt lopen.

De N.K.V. heeft t.b.v. de N.K.V. Bokaal evenement een eigen dierenarts en keurt gratis de ingeschreven dieren. Het inschrijven van knaagdieren op het bokaal kent geen belemmering!, maar zie het als een pluspunt. Verkoopdieren die je meeneemt, moeten eveneens gecontroleerd worden en dat gaat wel geld kosten. Maar zoals gezegd, maximaal 30 euro.